Τριπτολέμῳ δὲ τῷ πρεσβυτέρῳ τῶν Μετανείρας παίδων δίφρον κατασκευάσασα πτηνῶν δρακόντων τὸν πυρὸν ἔδωκεν, τὴν ὅλην οἰκουμένην δι᾽ οὐρανοῦ αἰρόμενος κατέσπειρε. Πανύασις δὲ Τριπτόλεμον Ἐλευσῖνος λέγει: φησὶ γὰρ Δήμητρα πρὸς αὐτὸν ἐλθεῖν. Φερεκύδης δέ φησιν αὐτὸν Ὠκεανοῦ καὶ Γῆς.

But for Triptolemus, the elder of Metanira's children, she made a chariot of winged dragons, and gave him wheat, with which, wafted through the sky, he sowed the whole inhabited earth. But Panyasis affirms that Triptolemus was a son of Eleusis , for he says that Demeter came to him. Pherecydes, however, says that he was a son of Ocean and Earth.